Terveysmittaukset SPR Kajaanin osasto ja
Kainuun Sydänyhdistys

SPR Kajaanin osasto, Kauppakatu 44, Kajaani

2023 TERVEYSPISTEPÄIVÄT

Tiistaina 3.10.,
7.11. ja 5.12. kello 11-13

Pirjo Kontio 050 5615270

Maksuttomat mittaukset kello 11:00 - 13:00,
verenpaineen- (RR), verensokerin mittausta (VS), punnitus pyydettäessä ja
keskustelua terveydestä.


Kainuun Sydänyhdistys ry Terveysmittaukset Kajaani
Pohjolankatu 14 A 3, Kajaani
p. 0400 289108

klo 9-13 (yleensä maanantaisin)

Tarkistaa voit puhelimitse 0400 289108 tai verkkosivulta
https://sydan.fi/kainuu/tapahtuma/terveysmittaukse...

Maksulliset terveysmittaukset: verenpaine, verensokeri, kolesteroli ja
hemoglobiini. Hinnat (jäsen/ei-jäsen): verenpaine (2€/3€), verensokeri (5€/6€),
kolesteroli (10€/12€) ja hemoglobiini (10€/12€). Käteismaksu

Hoitotarvikejakelu Kainuun hyvinvointialue

Hoitotarvikejakelu

Ka­jaa­nin, Hy­ryn­sal­men, Kuh­mon, Pal­ta­mon, Ris­ti­jär­ven, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men
Hoi­to­tar­vik­kei­den ja­ke­lu pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­pee­seen, jon­ka mää­rit­te­lee hoi­ta­va lää­kä­ri,
ter­vey­den­hoi­ta­ja tai sai­raan­hoi­ta­ja. Hoi­to­tar­vik­kei­den ti­laa­mi­nen
on mah­dol­lis­ta vain voi­mas­sa ole­val­la lä­het­teel­lä.

Tee hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­se­si noin 1–2 viik­koa ai­kai­sem­min en­si­si­jai­ses­ti
oma­so­ten kaut­ta ja tois­si­jai­ses­ti pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 08 6156 7246

ma–ti ja to–pe klo 8–10.Kes­ki­viik­koi­sin ei ole pu­he­lin­pal­ve­luai­kaa.

Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä; kuun­te­le vies­ti ja toi­mi
oh­jeen mu­kaan.
Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lus­ta soi­te­taan si­nul­le ta­kai­sin 1–2 työ­päi­vän
ku­lues­sa.

Hoitotarvikejakelu Kainuun hyvinvointialue


KAINUUN HYVINVOINTIALUE

KAINUUN HYVINVOINTIALUE

Keskussairaalan, KAKS:n, yleislääketieteen poliklinikkaan saat parhaiten yhteyden Omasoten viestillä tai puhelimitse.
Odota yhteydenottoamme, jos asiasi on jo vireillä, eikä tilanteesi ole huonontunut.
Pyrimme palvelemaan mahdollisimman nopeasti – pahoittelemme mahdollista viivettä!

Muistathan, että päivystysapu 116 117 palvelee ympärivuorokautisesti äkillisissä terveysongelmissa, jotka eivät ole hätätilanteita.
Ohjeistamme soittamaan numeroon 116 117 ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista.

Hätätilanteessa tulee aina soittaa hätäkeskukseen 112.

***********************************************************
***********************************************************


Diabeetikkolapset
:
lasten poli Kainuun keskussairaala
Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu avoin­na ma – to klo 7.30 – 16.00,
per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 – 15.00.
Las­ten dia­be­tes­hoi­ta­ja puh. 040 161 5982

Kajaani Yleislääketieteen poliklinikka (ylepkl)
Yleis­lää­ke­tie­teen po­lik­li­ni­kan
sai­raan­hoi­ta­ja (takaisin soitto sa­man päi­vän ai­ka­na) p. 08 6156 7207

Terveysasemat sairaanhoitaja/ takaisinsoitto

Vuolijoen terveysasema p. 08 6156 7207

Hyrynsalmen
terveysasema p. 08 6156 6200

Paltamon
terveysasema p. 08 6156 5322

Vas­taa­no­tol­le saa­vu­taan vain
eril­li­sen yh­tey­de­no­ton ja ajan­va­rauk­sen pe­rus­teel­la.


Puolanka
terveysasema.
Kiireetön ajanvaraus, laboratoriovastausten tiedustelu, reseptien uusinta
arkisin klo 12-14, p. 08 6156 5230

Ristijärven terveysasema p. 08 6156 5322

Suomussalmen terveysasema p. 08 6156 6200

Kainuun hyvinvointialue
vastaanotot https://hyvinvointialue.kainuu.fi/vastaanottojen-yhteystiedot-0

Kainuun terveysasemille
voit asioida myös omasoten kautta
oma­so­te.kai­nuu.fi

Pal­ve­lun kaut­ta voi mm. lä­het­tää vies­te­jä ja ky­sy­myk­siä so­siaa­li-
ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le se­kä uu­sia säh­köi­sen lää­ke­mää­räyk­sen.


Miten käytetyt verensokerisensorit hävitetään?

Käytetyt sensorit laitetaan ongelmajätteisiin. Näitä on yleensä kuntien kierrätyspisteissä.
Kunnasta saa myös tarvittaessa lisätietoa.

Sensoreiita ei suositella laitettavan normaaliroskiin.

Kajaanissa ongelmajätteiden = vaarallisten jätteiden
kierrätyskeskus on Kierrätyskeskus Entrinki, Syväojankatu 3