Hoitotarvikejakelu Kainuun sote

Ka­jaa­nin, Hy­ryn­sal­men, Kuh­mon, Pal­ta­mon, Ris­ti­jär­ven, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men hoi­to­tar­vik­keet

Hoi­to­tar­vik­kei­den ja­ke­lu pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­pee­seen, jon­ka mää­rit­te­lee hoi­ta­va lää­kä­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja tai sai­raan­hoi­ta­ja. Hoi­to­tar­vik­kei­den ti­laa­mi­nen on
mah­dol­lis­ta vain voi­mas­sa ole­val­la lä­het­teel­lä.

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun kuu­lu­vat mm. dia­be­tes­tuot­teet, haa­van­hoi­to­tuot­teet, ka­tet­rit ja avan­ne­tuot­teet, tra­keos­to­mia­tuot­teet, dia­lyy­si­tuot­teet, suo­li­huuh­te­lu­tuot­teet CPAP- tar­vik­keet ja ra­vin­to­let­kut.

Tee hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­se­si noin 1–2 viik­koa ai­kai­sem­min en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta
ja tois­si­jai­ses­ti pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 08 6156 7246 ma–ti ja to–pe
klo 8–10.
Kes­ki­viik­koi­sin ei ole pu­he­lin­pal­ve­luai­kaa.

Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä; kuun­te­le vies­ti ja toi­mi oh­jeen mu­kaan.
Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lus­ta soi­te­taan si­nul­le ta­kai­sin 1–2 työ­päi­vän ku­lues­sa.

Kai­nuun so­tes­sa käy­tös­sä ole­vas­sa Oma­so­tes­sa on ti­laus­ta hel­pot­ta­va säh­köi­nen lo­ma­ke, jon­ka kaut­ta ti­laus oh­jau­tuu suo­raan hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun.
Löy­dät lo­mak­keen Oma­so­tes­ta -> Lo­mak­keet ja ky­se­lyt, Ter­veys­pal­ve­lut osios­ta. Oma­so­teen pää­set tä­män lin­kin kaut­ta oma­so­te.kai­nuu.fi

Oh­je mi­ten löy­dät Oma­so­te hoi­to­tar­vi­ke­lo­mak­keen


En­nal­ta ti­la­tut hoi­to­tar­vik­keet ovat nou­det­ta­vis­sa erik­seen il­moi­tet­tu­na ha­ku­päi­vä­nä Vuo­li­joen, Hy­ryn­sal­men, Pal­ta­mon, Sot­ka­mon, Kuh­mon, Ris­ti­jär­ven ja Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­mien vas­taa­no­ton neu­von­nas­ta maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8–15 (yk­si­tyi­set asiak­kaat ja yk­si­tyi­set hoi­to­ko­dit).
Huom! Vuo­li­joen ja Suo­mus­sal­men po­ti­las­toi­mis­to avoin­na per­jan­tai­sin 8–14.

Ka­jaa­nin hoi­to­tar­vi­ke­ti­laus­ten nou­to ta­pah­tuu hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun nou­to­lo­ke­ri­kos­ta, jo­ka si­jait­see Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan pääau­las­sa, puu­por­tai­den vie­res­sä.
Si­sään­käyn­ti pääo­ves­ta F1. Pääo­vi on avoin­na ar­ki­sin klo 6–20 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 7–20.
In­fos­ta voi tar­vit­taes­sa ky­syä neu­voa nou­to­lo­ke­ri­kon käy­tös­sä.


Kansanterveyshoitajat Kajaanin seutu

Ka­jaa­nin pää­ter­vey­sasema Uu­den sai­raa­lan yle­po­liklinikka
Si­sään­käyn­ti pääo­ves­ta F1.
Yle­po­lin ti­lat ovat pääau­lan oi­keal­la puo­lel­la, siel­lä si­jait­see myös odo­tu­sau­la.

Kansanterveyshoitajat Kajaani: p. 08 6156 7207

Vuolijoen terveysasema, Papintie 2
08 65165530


Hyrynsalmi
08 6156 5596 ja 08 6156 559

Suomussalmi p. 08 6156 6200

Miten käytetyt verensokerisensorit hävitetään?

Käytetyt sensorit laitetaan ongelmajätteisiin. Näitä on yleensä kuntien kierrätyspisteissä.
Kunnasta saa myös tarvittaessa lisätietoa.

Sensoreiita ei suositella laitettavan normaaliroskiin.

Kajaanissa ongelmajätteiden = vaarallisten jätteiden
kierrätyskeskus on Kierrätyskeskus Entrinki, Syväojankatu 3

Terveysmittaukset

Terveysmittaukset Kajaani

SPR Kajaanin osasto Kauppakatu 44, Kajaani
Toimisto on avoinna klo 9.00 - 15.00 maanantaista perjantaihin.
Toimistotyöntekijä on tavoitettavissa aukioloaikoina puh. 040 749 8264

Terveyspiste tarjoaa maksutonta, kaikille avointa
terveysneuvontaa, ohjausta ja tukea sekä verenpaineen ja verensokerin
mittausta.


Kainuun Sydänyhdistys r.y., Pohjolankatu 14 A 3, Kajaani
(käynti sisäpihan kautta) p. 0400289108
Maksulliset terveysmittaukset maanantaisin klo 9-13