Terveysmittaukset SPR Kajaanin osasto ja
Kainuun Sydänyhdistys

SPR Kajaanin osasto, Kauppakatu 44, Kajaani

2023 TERVEYSPISTEPÄIVÄT

Tiistaina 3.10.,
7.11. ja 5.12. kello 11-13

Pirjo Kontio 050 5615270

Maksuttomat mittaukset kello 11:00 - 13:00,
verenpaineen- (RR), verensokerin mittausta (VS), punnitus pyydettäessä ja
keskustelua terveydestä.


Kainuun Sydänyhdistys ry Terveysmittaukset Kajaani
Pohjolankatu 14 A 3, Kajaani
p. 0400 289108

klo 9-13 (yleensä maanantaisin)

Tarkistaa voit puhelimitse 0400 289108 tai verkkosivulta
https://sydan.fi/kainuu/tapahtuma/terveysmittaukse...

Maksulliset terveysmittaukset: verenpaine, verensokeri, kolesteroli ja
hemoglobiini. Hinnat (jäsen/ei-jäsen): verenpaine (2€/3€), verensokeri (5€/6€),
kolesteroli (10€/12€) ja hemoglobiini (10€/12€). Käteismaksu

Hoitotarvikejakelu Kainuun hyvinvointialue

Hoitotarvikejakelu

Ka­jaa­nin, Hy­ryn­sal­men, Kuh­mon, Pal­ta­mon, Ris­ti­jär­ven, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men hoi­to­tar­vik­keet

Hoi­to­tar­vik­kei­den ja­ke­lu pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­pee­seen, jon­ka mää­rit­te­lee hoi­ta­va lää­kä­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja tai sai­raan­hoi­ta­ja. Hoi­to­tar­vik­kei­den ti­laa­mi­nen on
mah­dol­lis­ta vain voi­mas­sa ole­val­la lä­het­teel­lä.

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun kuu­lu­vat mm. dia­be­tes­tuot­teet, haa­van­hoi­to­tuot­teet, ka­tet­rit ja avan­ne­tuot­teet, tra­keos­to­mia­tuot­teet, dia­lyy­si­tuot­teet, suo­li­huuh­te­lu­tuot­teet CPAP- tar­vik­keet ja ra­vin­to­let­kut.

Tee hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­se­si noin 1–2 viik­koa ai­kai­sem­min en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta ja tois­si­jai­ses­ti pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 08 6156 7246 ma–ti ja to–pe
klo 8–10. Kes­ki­viik­koi­sin ei ole pu­he­lin­pal­ve­luai­kaa. Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä; kuun­te­le vies­ti ja toi­mi oh­jeen mu­kaan. Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lus­ta soi­te­taan si­nul­le ta­kai­sin 1–2 työ­päi­vän ku­lues­sa.

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la käy­tös­sä ole­vas­sa Oma­so­tes­sa on ti­laus­ta hel­pot­ta­va säh­köi­nen lo­ma­ke, jon­ka kaut­ta ti­laus oh­jau­tuu suo­raan hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun.
Löy­dät lo­mak­keen Oma­so­tes­ta -> Lo­mak­keet ja ky­se­lyt, Ter­veys­pal­ve­lut osios­ta. Oma­so­teen pää­set tä­män hoi­to­tar­vi­ke­ti­laus­lin­kin kaut­ta.

Oh­je mi­ten löy­dät Oma­so­tes­ta hoi­to­tar­vi­ke­lo­mak­keen

En­nal­ta ti­la­tut hoi­to­tar­vik­keet ovat nou­det­ta­vis­sa erik­seen il­moi­tet­tu­na ha­ku­päi­vä­nä Vuo­li­joen, Hy­ryn­sal­men, Pal­ta­mon, Sot­ka­mon, Kuh­mon, Ris­ti­jär­ven ja Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­mien vas­taa­no­ton neu­von­nas­ta maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8–15 (yk­si­tyi­set asiak­kaat ja yk­si­tyi­set hoi­to­ko­dit). Huom! Vuo­li­joen ja Suo­mus­sal­men po­ti­las­toi­mis­to avoin­na per­jan­tai­sin 8–14.

Pal­ta­mos­sa hoi­to­tar­vik­kei­den nou­to ta­pah­tuu 1.2.2023 al­kaen po­ti­las­toi­mis­tos­ta maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin 8-16. Mui­na päi­vi­nä ei hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lua ole Pal­ta­mon ter­vey­sa­se­mal­la.

Ka­jaa­nin hoi­to­tar­vi­ke­ti­laus­ten nou­to ta­pah­tuu hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun nou­to­lo­ke­ri­kos­ta, jo­ka si­jait­see Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan pääau­las­sa, puu­por­tai­den vie­res­sä.
Si­sään­käyn­ti pääo­ves­ta F1. Pääo­vi on avoin­na ar­ki­sin klo 6–20 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 7–20. In­fos­ta voi tar­vit­taes­sa ky­syä neu­voa nou­to­lo­ke­ri­kon käy­tös­sä.

KANSANTERVEYSHOITAJAT KAINUUN HYVINVOINTIALUE

KajaaniYleislääketieteen poliklinikka (ylepkl)

Yleis­lää­ke­tie­teen po­lik­li­ni­kan sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to
sa­man päi­vän ai­ka­na). Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus
p. 08 6156 7207

oma­so­te.kai­nuu.fi
Omasote-pal­ve­lun kaut­ta voi mm. lä­het­tää vies­te­jä ja ky­sy­myk­siä so­siaa­li-
ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le se­kä uu­sia säh­köi­sen lää­ke­mää­räyk­sen.


Kajaani
Vuolijoen terveysasema
Ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na):
Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus p. 08 6156 7207


Hyrynsalmen terveysasema Ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän
ai­ka­na): p. 08 6156 6200
Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus


Paltamon
terveysasema
Ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na)
Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus p. 08 6156 5322
Vas­taa­no­tol­le saa­vu­taan vain eril­li­sen yh­tey­de­no­ton ja ajan­va­rauk­sen
pe­rus­teel­la.


Puolanka terveysasema
Kiireetön ajanvaraus, laboratoriovastausten tiedustelu, reseptien uusinta
arkisin klo 12-14,
takaisinsoittopalvelu p. 08 6156 5230Ristijärven
terveysasema
Ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na)
p. 08 6156 5322


Suomussalmen terveysasema
Ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na)
p. 08 6156 6200

Kainuun hyvinvointialue vastaanotot https://hyvinvointialue.kainuu.fi/vastaanottojen-y...

Kainuun terveysasemille voit asioida myös omasoten kautta
oma­so­te.kai­nuu.fi
Pal­ve­lun kaut­ta voi mm. lä­het­tää vies­te­jä ja ky­sy­myk­siä so­siaa­li-
ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le se­kä uu­sia säh­köi­sen lää­ke­mää­räyk­sen.


Miten käytetyt verensokerisensorit hävitetään?

Käytetyt sensorit laitetaan ongelmajätteisiin. Näitä on yleensä kuntien kierrätyspisteissä.
Kunnasta saa myös tarvittaessa lisätietoa.

Sensoreiita ei suositella laitettavan normaaliroskiin.

Kajaanissa ongelmajätteiden = vaarallisten jätteiden
kierrätyskeskus on Kierrätyskeskus Entrinki, Syväojankatu 3